Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

JF Bedrijven

Artikel 1: JF Bedrijven

1.1     JF Bedrijven is een eenmanszaak naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt de praktijk van installatietechnische dienstverlening uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin.

Artikel 2: toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, (vervolg)opdrachten aan en (vervolg)overeenkomsten met JF Bedrijven, alsmede op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband  houden, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk van de algemene voorwaarden is afgeweken.
 • Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan JF Bedrijven zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege JF Bedrijven zijn betrokken.

Artikel 3: opdracht

 • De overeenkomst van opdracht bestaat uit een door de opdrachtgever geaccordeerde offerte c.q. opdrachtbevestiging en eventueel met JF Bedrijven gemaakte schriftelijke afspraken. Tevens zijn deze algemene voorwaarden op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en JF Bedrijven van toepassing. Deze documenten bevatten de volledige rechten en plichten van de opdrachtgever en JF Bedrijven en treden in de plaats van voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen en eventuele correspondentie.
 • Een wijziging van de opdracht is van eerst van kracht, nadat JF Bedrijven deze wijziging schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
 • Wijziging(en) en herziening(en)  van  de  dienst(en)  en/of  producten  worden uitdrukkelijk voorbehouden. JF Bedrijven zal ten minste 30 dagen voorafgaand aan het van kracht worden van de wijziging(en) en herziening(en) de opdrachtgever hiervan in kennis stellen.
 • Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan JF Bedrijven, hetzij aan individuele (indirecte) aandeelhouders, bestuurders en werknemers worden  uitsluitend aanvaard  en uitgevoerd door JF Bedrijven. Een en ander geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek (dat een regeling bevat voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgeoefend) en artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven) zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De in het vorige lid aangeduide perso(o)n(en) handel(t)(en) bij de uitvoering van zijn/hun professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van JF Bedrijven.
 • JF Bedrijven is bevoegd bij haar dienstverlening diensten van derden te betrekken. Voor zover noodzakelijk zal daartoe overleg met de opdrachtgever worden gevoerd, met dien verstande dat selectie van deurwaarders in beginsel zonder overleg plaatsvindt.

Artikel 4: annulering

 • De opdracht kan door de opdrachtgever te allen tijde schriftelijk worden geannuleerd.
 • Voor zover JF Bedrijven ter voorbereiding van de uitvoering van de opdracht noodzakelijke kosten heeft gemaakt, is de opdrachtgever gehouden deze kosten te vergoeden, tenzij anders is overeengekomen. Het in dit lid bepaalde geldt niet als de opdrachtgever zich kan beroepen op overmacht.
 • In het geval de opdrachtgever gedurende de uitvoering van de opdracht, de opdracht annuleert, is de opdrachtgever gehouden de tot aan het moment van annulering verzonden en nog te verzenden facturen te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5: tarieven/honoraria en facturering

 • Alle tarieven die door JF Bedrijven zijn verstrekt of genoemd, zijn, voor  zover niet uitdrukkelijk anders is vermeld, exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.
 • Indien een tarief op uur basis wordt afgesproken, wordt de tijd in rekening gebracht op basis van een heden van zes minuten – derhalve tien eenheden per uur.
 • In het geval JF Bedrijven voor haar dienstverlening (naast de opdrachtgever) (eveneens) door een derde wordt gehonoreerd en de honorering van deze derde is verdisconteerd in een all-in-betaling c.q. all-in-vergoeding aan de opdrachtgever, is de opdrachtgever (naast het met de opdrachtgever (eventueel) overeengekomen honorarium (tevens) het door de derde te betalen honorarium aan het  Juridisch Centrum verschuldigd.
 • De door JF Bedrijven voor de opdrachtgever betaalde (on)kosten worden naast het afgesproken honorarium bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 • De door JF Bedrijven gemaakte reiskosten worden aan de opdrachtgever doorberekend middels een vast bedrag per kilometer exclusief omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen.
 • JF Bedrijven behoudt zich het recht voor periodiek de tarieven aan te passen. Een verhoging van de tarieven wordt uiterlijk één maand voorafgaand aan de verhoging schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld.
 • Indien de opdrachtgever nalaat om binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van de factuur, staat daarmee de hoogte van de factuur onherroepelijk vast.
 • In het geval de juistheid van de factuur of een onderdeel daarvan door de opdrachtgever wordt betwist, wordt de betalingsverplichting van  de opdrachtgever niet opgeschort.

Artikel 6: betalingsvoorwaarden

 • De betalingstermijn die JF Bedrijven hanteert, betreft 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
 • De opdrachtgever betaalt telkens zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

6.3       Wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten – consument

Indien de opdrachtgever een consument is en in verzuim is, wordt na het verstrijken van een periode van 14 dagen na factuurdatum tot aan de dag van algehele voldoening aanspraak gemaakt op de wettelijke rente.

HoofdsomIncassokostenMinimumMaximum
Over de eerste€ 2.500,-15%€ 40,00€ 375,00
Over de volgende€ 2.500,- (tot € 5.000,- )10%€ 625,00
Over de volgende€ 5.000,- (tot € 10.000,- )5%€ 875,00
Over de volgende€ 190.000,- (tot € 200.000,- )1%€ 2775,00
Boven de€ 200.000,-0.5%€ 6775,00

Bovendien worden na het verstrijken van een periode van 28 dagen na factuurdatum buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 2 sub c van het Burgerlijk Wetboek. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de hoofdsom, inclusief omzetbelasting, volgens de onderstaande staffel.

6.4       Wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten – niet-consument

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en in verzuim is, wordt na het verstrijken van een periode van 14 dagen na factuurdatum tot aan de dag van algehele voldoening aanspraak gemaakt op de wettelijke rente.

Bovendien worden na het verstrijken van een periode van 28 dagen na factuurdatum buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,- in rekening gebracht.

 • De verschuldigde bedragen dienen ineens dan wel ten hoogste in twee opeenvolgende maandtermijnen door de opdrachtgever te worden voldaan. Betaling in meer dan twee opeenvolgende maandtermijnen is slechts mogelijk tegen betaling van € 25,- (exclusief omzetbelasting) administratiekosten.

Artikel 7: opschorting werkzaamheden

7.1 Indien de opdrachtgever niet binnen een termijn van 14 dagen de factuur of een verlangd voorschot heeft voldaan,  is JF Bedrijven gerechtigd haar  werkzaamheden direct op te schorten of te staken, zonder dat JF Bedrijven daarbij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor mogelijk ontstaat.

Artikel 8: overmacht

 • Van overmacht aan de zijde van JF Bedrijven in de betekenis van dit artikel is sprake in geval van elke van de wil van JF Bedrijven onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van JF Bedrijven kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de opdracht was te voorzien.
 • Zodra zich bij JF Bedrijven een situatie van overmacht voordoet als in lid 1 van dit artikel is bedoeld, zal JF Bedrijven hiervan terstond mededeling doen aan de opdrachtgever.
 • Zolang de overmachtssituatie voortduurt zullen de verplichtingen – voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is – van JF Bedrijven worden opgeschort. De opschorting zal niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachtssituatie zijn  ontstaan.
 • Indien aan de zijde van JF Bedrijven geen sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen – dat wil zeggen sprake is van overmacht – is zij niet aansprakelijk.

Artikel 9: aansprakelijkheid

 • Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming  van  geschreven en ongeschreven rechtsregels van redelijkheid en billijkheid, draagt JF Bedrijven geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ontstaan, veroorzaakt in de voorbereiding en uitvoering van de opdracht, anders dan ten gevolge van opzet, grove schuld of onrechtmatige daad, te bewijzen door de opdrachtgever en tot ten hoogste het bedrag dat de door JF Bedrijven gesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake zal vergoeden.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1, wordt de aansprakelijkheid  van JF Bedrijven beperkt tot het bedrag van het honorarium dat JF Bedrijven voor de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten  met een looptijd langer  dan zes maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot het honorarium van maximaal zes maanden.
 • JF Bedrijven is nimmer aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming en een onrechtmatige daad van (de door haar ingeschakelde) derden.
 • JF Bedrijven is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheids-beperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart JF Bedrijven voor alle aanspraken van derden.
 • JF Bedrijven draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd, veroorzaakt door druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden  in offertes, opdracht(bevestiging)(en) of facturen noch tevens voor de gevolgen daarvan.
 • De in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor de gevallen waarbij ten onrechte een opdracht werd geweigerd ten gevolge waarvan schade ontstaat.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt een aanspraak op schadevergoeding, indien niet binnen 12 maanden nadat het feit waarop de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn geweest en in ieder geval binnen 24 maanden, nadat het voornoemde feit heeft plaatsgevonden.

Artikel 10: wijziging en ongeldigheid algemene voorwaarden

 1. JF Bedrijven behoudt zich het recht voor de algemene  voorwaarden  vanwege voortschrijdend inzicht te wijzigen en/of aan te vullen en/of te beperken.
 1. Voor zover enige bepaling van de overeenkomst van opdracht of deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig is, zullen de opdrachtgever en JF Bedrijven in overleg treden teneinde een  nieuwe bepaling overeen te komen die zo veel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling, zodanig dat die bepaling wel rechtsgeldig is.
 1. Indien enige bepaling van de overeenkomst van opdracht of deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, zullen de overeenkomst van opdracht en deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht blijven.

Artikel 11: archivering en vernietiging dossier

11.1 Het met de opdracht gevormde dossier wordt gedurende een periode van 5 jaren na de beëindiging van de opdracht – digitaal – bewaard, waarna het zonder nadere kennisgeving zal worden vernietigd

Artikel 12: rechts- en forumkeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en JF Bedrijven is het Nederlandse recht van toepassing.
 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de opdracht, worden in eerste aanleg beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich hiertegen verzet.

Bij Smartcv zijn de prijzen van de CV-ketels inclusief de prijs voor de montage en de overige aansluitmaterialen. Smartcv behoudt zich aan de volgende voorwaarden voor een standaard situatie installatie.

 • Afpersing en controle op gaslekken van bestaande gasleidingen;
 • De-montage en afvoering bestaande CV-ketel (inclusief expansievat);
 • Aftappen van de installatie;
 • Montage van de nieuwe CV-ketel en expansievat;
 • Monteren van de volgende montage materialen: inlaatcombinatie, vul/aftapkraan, gaskogelkraan, veiligheidsventiel, koppelingen en buizen;
 • Montage en aansluiting van de leidingen (verwarming-, water- en gasleidingen);
 • Aansluiting op de rookgasafvoer;
 • Montage en inregeling thermostaat;
 • Vullen en inregelen nieuwe CV-ketel;
 • Uitleg over de werking van de nieuwe cv-ketel en eventuele bijzonderheden. 

SmartCV is wettelijk verplicht defecten aan de gasleiding te melden bij de gasleverancier. Indien hieruit kosten voortvloeien en dit door ons wenst te repareren volgt hiervoor een aparte offerte. 

Met betrekking tot de rookgasafvoer, indien deze ouder is dan 5 jaar wordt deze mee vervangen met het vervangen van de CV-ketel. De monteur zal bepalen of dit vervangen dient te worden. Bij vervanging van de rookgasafvoer is de meerprijs 150,- euro bij een standaard situatie (doorvoer boven cv-ketel binnen 1 meter door het dak of muur naar buiten toe). Bij een niet-standaard situatie zorgen we voor een aparte offerte.

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons gebruik van de cookies.